Prysmian Group pühendub üha enam jätkusuutlikkusele, püstitades lisaks kliimamuutuse vähendamise püüdlustele ka sotsiaalseid eesmärke

Prysmian Group pühendub üha enam jätkusuutlikkusele, püstitades lisaks kliimamuutuse vähendamise püüdlustele ka sotsiaalseid eesmärke

Kategooriad: Corporate Sustainability

15 juuli 2021

Uued eesmärgid keskenduvad olulistele valdkondadele, mille seas on mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus, digitaalne kaasamine, kohalike kogukondade toetamine ja nendele avaldatud mõju mõõtmine ning töötajate kaasamine ja arendamine.

Eesmärk on, et 2030. aastaks on 30% protsenti juhtkonnast naised ning värvatakse rohkem kui 500 uut loodus- ja täpisteaduste (LTT) taustaga naissoost töötajat. 

Uus sotsiaalne ambitsioon täiendab grupi kliimaalaseid püüdluseid, mis hõlmavad teaduspõhiste eesmärkide rakendamist, et viia grupi heitkogused ajavahemikus 2035 kuni 2040 nulli lähedale.

 

Maailma juhtiv elektri- ja telekommunikatsiooni kaablisüsteemide pakkuja, Prysmian Group, kinnitas täna oma püüdlust tõusta maailmas esirinda ka jätkusuutlikkuse alal, andes teada oma uuest sotsiaalsest ambitsioonist, mis täiendab olemasolevat kliimaalast ambitsiooni.

Grupi uue sotsiaalse ambitsiooni põhivaldkonnad keskenduvad mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse suurendamisele, digitaalsele kaasamisele, kogukondade võimestamisele ning töötajate kaasamisele ja arendamisele. Uued 2030. aastaks seatud eesmärgid toetavad Prysmian Groupi sotsiaalse ambitsiooni sihtide saavutamist ning viivad grupi tegevuse veelgi rohkem kooskõlla ÜRO säästva arengu eesmärkidega. 

Prysmian Groupi tegevjuht Valerio Battista ütles: “Oleme Prysmianis pühendunud oma töötajate arendamisele ja soovime avaldada meie rahvusvahelistel turgudel kohalikele kogukondadele positiivset mõju ning astuda vapralt vastu majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele probleemidele, mis neile raskusi valmistavad. Meie sotsiaalse ambitsiooni eesmärkide avalikustamine kinnitab veelgi, et Prysmian on valmis astuma julgeid ja vajalikke samme.”

Jätkusuutlikkuse juht Maria Cristina Bifulco ütles: “Nii nagu soovime aktiivselt osaleda energiaalases üleminekus, soovime aktiivselt soodustada ka üleminekut võrdsemale, mitmekesisemale, kaasavamale ja paremale töökeskkonnale ning mõjutada positiivselt arengut nendes kogukondades ja ühiskondades, kus tegutseme.

Meie investorid keskenduvad järjest enam jätkusuutlike keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisalaste (ESG) tegurite ühiskondlikule tahule. Nii juhtimisalased lubadused, mille märtsis koos uue juhatuse moodustamisega välja kuulutasime, kui ka täna antud tõotused on kooskõlas nii meie endi väärtuste kui ka parimate rahvusvaheliste tavade ja ESG-le keskendunud investorite nõudmistega.”

Prysmian Group Baltics tegevjuht Tarvo Leppik ütles: “Meil on hea meel kuuluda kontserni, kus jätkusuutlikus on niivõrd olulisel kohal, et tavapäraste majanduslike eesmärkide kõrval on sama olulisel kohal ka keskkondlikud ja sotsiaalsed eesmärgid. Kooskõlas grupi lähenemisega pöörame ka Baltikumis tähelepanu erinevatele sotsiaalsetele eesmärkidele, tooksin välja näiteks soolise tasakaalu ja võrdsuse – numbrites oleme juhtkonnas ja kontoris saavutanud tasakaalu, samas tootmises peame veel tööd tegema. Pöörame tähelepanu ka vanuselisele mitmekesisusele ja töötajate kaasatusele, meie mõjule kogukonnale. Olulise sammuna on jätkusuutlikkusega seotud eesmärgid nii tehase kui ka kontoritöötajatel ning seeläbi jõuame tulemusteni.”

Prysmiani sotsiaalne ambitsioon täiendab tema kliimamuutuste vähendamise ambitsiooni, mille eesmärk on muuta Prysmian üheks juhtivaks tehnoloogiaalaseks turuosaliseks vähest CO2-heidet tekitavale energiasüsteemile üleminekul. Grupi kliimastrateegia sisaldab Pariisi kokkuleppe nõuetega kooskõlas olevaid teaduspõhiseid eesmärke, mille sihiks on viia ajavahemikul 2035 kuni 2040 nulli lähedale oma tegevusest tulenevad heitkogused (reguleerimisala 1 ja reguleerimisala 2) ning aastaks 2050 väärtusahela tekitatud heitkogused (reguleerimisala 3). Täpsemad üksikasjad eesmärkide kohta ning kestlikkuse plaani leiate grupi veebilehelt: www.prysmiangroup.com/en/sustainability.

Eesmärgiga kiirendada uute maa- ja veealuste elektrivõrguühenduste (peamiselt ühendused avamere tuuleparkidega ja nende omavahelised ühendused) arendamist on grupp plaaninud 2022. aastaks investeerida 450 miljonit eurot (rohkem kui 50% kõigist investeeringutest), mis on mõeldud ka organisatsiooni ja selle tarneahela kestlikumaks muutmiseks. 48% Prysmiani müügist on juba seotud ärisegmentide ja toodetega, mis aitavad kaasa vähest CO2-heidet tekitava majanduse esilekerkimisele.

Oma töötajate ülemaailmsete ekspertteadmiste täielik rakendamine on Prysmiani pikaajalise jätkusuutlikkuse strateegia lahutamatu osa. Prysmian areneb proaktiivselt kui organisatsioon, kes tunnistab mitmekesisuse, kaasamise ja soolise võrdsuse vajalikkust igal tasandil, ning on pühendunud järjest enamate naiste võimestamisele, et nad saaksid Prysmianis tehnilistel ja teaduslikel ametikohtadel karjääri teha. Grupp edendab ka programme, mille abil suurendatakse kõigi töötajate digitaalset kaasatust, välistades samas rolli või ametikoha alusel diskrimineerimise.

Prysmian Group kasutab naiste võimestamise põhimõtteid ning edendab soolist võrdõiguslikkust kogu ettevõttes. Grupp soodustab jätkuvalt töö ja eraelu vahelist tasakaalu, et avada eriti just naistele uusi karjäärivõimalusi. Erinevate meetmete hulka kuuluvad näiteks lastehoid ja töökoha säilitamine pärast vanemapuhkust, paindlikud tööajamudelid ja osaline tööaeg, mida võimaldatakse ka juhtidele.

 

Märkused toimetajatele 

Et Prysmian Group oleks veelgi rohkem kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkidega, on kontsern seadnud 2030. aastaks järgmised eesmärgid, mis toetavad tema sotsiaalse ambitsiooni sihtide saavutamist:

 • Mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus

  • Meeste ja naiste võrdne (50/50) osakaal uute töötajate värbamisel
  • Lubadus, et vähemalt 30% protsenti juhtkonnast on naised
  • Palgalõhe puudumine – võrdne palk kõigis rollides
  • Lubadus värvata rohkem kui 500 naist spetsiaalsesse loodus- ja täppisteaduste (LTT) värbamisprogrammi
  • Vähemalt 30% juhtidest pärinevad alaesindatud rahvuste hulgast
  • Kohalikud mentorprogrammid 500 vähemuste hulgast pärit õpilasele
 • Digitaalne kaasamine

  • Kõigi töötajate ühendamine läbi ülemaailmsete digitaalsete platvormide, tagades märkimisväärse omaksvõtmise taseme
 • Kohalike kogukondade võimestamine

  • Kohalikele koolidele ja kogukondadele pühendatud haridus- ja koolitusprogrammide, mis keskenduvad kõige haavatavamatele ja arengufaasis olevatele regioonidele, väljatöötamine
  • Igas vanuses laste julgustamine, et nad oleksid avatud karjäärile tehnika- ja teadusvaldkonnas, pakkudes neile teadmiste jagamise programme, mis põhinevad Prysmian Groupi laialdasel üleilmsel ekspertiisil
 • Töötajate kaasamine ja arendamine

  • Aastas 40 tundi koolitusi kõigile töötajatele
  • Igal aastal vahetab rohkem kui 25% töötajatest rotatsiooni korras töökohta või tõuseb karjääriredelil
  • Rohkem kui 50% töötajatest on tänu meie aktsiaomandi plaanidele stabiilsed aktsionärid
  • Vähemalt 80% vastamismäär iga-aastasele kaasamisküsimustikule
  • Juhtimise mõju indeks paraneb 70-80 protsendini