LV - Panel - Prodotti & Soluzioni - Construzioni & Infrastrutture - Potenza & Comando - Focus On 1 - Generic Header

Būvizstrādājumu regula (BIR)

Būvizstrādājumu regula (BIR)

LV- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus CPR - Text

Šī regula attiecas uz viesiem būvizstrādājumiem, kas paredzēti pastāvīgam lietojumam ēku būvniecībā un inženiertehniskajos darbos. Attiecībā uz kabeļiem šo tiesību aktu piemēro visiem elektroenerģijas un instalāciju kabeļiem, kontrolkabeļiem, telekomunikāciju un datu kabeļiem. Būvizstrādājumu regulas mērķis ir nodrošināt, lai visi Eiropas Savienībā lietotie un stacionārās instalācijās ievilktie kabeļi būtu novērtēti, klasificēti un lietoti (t. i., apstiprināti) atbilstoši vienādiem kritērijiem.

Regula attiecas uz šādiem kabeļiem: 

  • elektrokabeļi;
  • instalāciju kabeļi un vadi;
  • kontrolkabeļi;
  • telekomunikāciju kabeļi;
  • datu kabeļi. 

Sešas jaunas degamības klases

Būvizstrādājumu regulā iekļautas septiņas jaunas drošuma klases no A līdz F, kur A pārstāv neuzliesmojošu izstrādājumu, savukārt F – izstrādājumu, kura degamības īpašības nav iespējams noteikt. Atbilstoši jaunajai klasifikācijai kabeļi parasti pieder pie B, C, D un E klases.
Ir arī papildu kritēriji, kas nosaka prasības attiecībā uz sadegšanas laikā radīto dūmu daudzumu, sadegšanas laikā krītošiem pilieniem, dūmu skābumu un elektrolītisko vadītspēju.

EN-CPR-classes

New reaction to fire classes

EN-cpr-additionals

LV-CPR-con't

CE marķējums uz izstrādājuma liecina, ka izstrādājums atbilst visām prasībām, kādas noteiktas spēkā esošajās direktīvās. Izvēloties Draka produktus, varat būt droši, ka saņemat kabeļus, kas pilnībā atbilst jaunajos būvizstrādājumu noteikumos izvirzītajām prasībām. Pamatojoties uz noteiktajām prasībām un piemērojamajiem standartiem, kādi attiecas uz galvenajām ekspluatācijas īpašībām, katra dalībvalsts drīkst noteikt atšķirīgu ugunsdrošības prasību formu un līmeņus. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par būvizstrādājumu regulas piemērošanas kritērijiem dažādās valstīs, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārstāvjiem.

LV - Products & Solutions - Construction & Infrastructure - Power & Control - CPR - text 2

BŪVNIECĪBA UN INFRASTRUKTŪRA

Būvizstrādājumu regula

ES Būvizstrādājumu regula aptver visus kabeļu izstrādājumus, kuri paredzēti iekļaušanai būvdarbos (stacionārajās instalācijās), tostarp gan ēkās, gan inženiertehniskajos darbos, un uz kuriem attiecas ekspluatācijas īpašību prasības reakcijas uz uguni un/vai ugunsdrošības jomā. Būvizstrādājumu regulas spēkā stāšanās datums attiecībā uz kabeļiem ir 2016. gada 1. jūlijs.

LV- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Downloads