LV - Panel - Prodotti & Soluzioni - Construzioni & Infrastrutture - Potenza & Comando - Focus On 1 - Generic Header

Būvizstrādājumu regula (BIR)

Būvizstrādājumu regula (BIR)

LV- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus CPR - Text

Šī regula attiecas uz viesiem būvizstrādājumiem, kas paredzēti pastāvīgam lietojumam ēku būvniecībā un inženiertehniskajos darbos. Attiecībā uz kabeļiem šo tiesību aktu piemēro visiem elektroenerģijas un instalāciju kabeļiem, kontrolkabeļiem, telekomunikāciju un datu kabeļiem. Būvizstrādājumu regulas mērķis ir nodrošināt, lai visi Eiropas Savienībā lietotie un stacionārās instalācijās ievilktie kabeļi būtu novērtēti, klasificēti un lietoti (t. i., apstiprināti) atbilstoši vienādiem kritērijiem.

Regula attiecas uz šādiem kabeļiem: 

  • elektrokabeļi;
  • instalāciju kabeļi un vadi;
  • kontrolkabeļi;
  • telekomunikāciju kabeļi;
  • datu kabeļi. 

Sešas jaunas degamības klases

Būvizstrādājumu regulā iekļautas septiņas jaunas drošuma klases no A līdz F, kur A pārstāv neuzliesmojošu izstrādājumu, savukārt F – izstrādājumu, kura degamības īpašības nav iespējams noteikt. Atbilstoši jaunajai klasifikācijai kabeļi parasti pieder pie B, C, D un E klases.
Ir arī papildu kritēriji, kas nosaka prasības attiecībā uz sadegšanas laikā radīto dūmu daudzumu, sadegšanas laikā krītošiem pilieniem, dūmu skābumu un elektrolītisko vadītspēju.

Ee-cpr-classses

EE-cpr-cont

EE-CPR-con't

Tootele kinnitatud CE-märgistus näitab, et toode vastab kõikidele kohaldatavates direktiivides esitatud nõuetele. Valides Draka tooted võite olla kindel, et saate kaablid, mis vastavad täielikult uues ehitustoodete regulatsioonis esitatud nõuetele. Põhiliste tooteomadustele kehtesatud nõuete ja kohaldatavate standardite alusel võib iga Liikmesriik määrata erineva viisi ja taseme tuleohutusnõuetele.Kui soovite informatsiooni ehitustoodete määruse kohaldamisest kaablitele eri riikides, siis võtke palun ühendust Draka Keila Cables esindajatega.

EST - Products & Solutions - Construction & Infrastructure - Power & Control - CPR - text 2

Ehitus & Tööstus

Ehitustoodete määrus

ELi ehitustoodete määrust (CPR) kohaldatakse kõigile ehitustöödel kasutatavatele kaablitoodetele (kohtkindel paigaldis), sealhulgas nii ehitistes kui ka tsiviilehitustöödel kasutatavatele, mille suhtes kehtivad reaktsiooni- ja/või tulekindluse nõuded. Ehitustoodete määrus kehtib kaablitele alates 1. juulist 2016.

LV- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Downloads

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - video

CPR - Prysmian leading the way to safety